Strata bliskiej osoby jest zawsze trudnym doświadczeniem, ale po żałobie przychodzi czas na uporządkowanie spraw związanych ze spadkiem. W tym artykule omówimy kolejne etapy postępowania spadkowego.

Potwierdzenie praw do spadku

Pierwszym krokiem w sprawie spadkowej jest uzyskanie potwierdzenia praw do spadku. Możemy to zrobić na dwa sposoby: przez akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza (jeśli nie ma sporów co do woli spadkodawcy) lub poprzez wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku (w przypadku konfliktów lub nieznanych spadkobierców).

Zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego

Po uzyskaniu potwierdzenia praw do spadku, należy zgłosić nabycie spadku do Urzędu Skarbowego. Termin na zgłoszenie wynosi 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dział spadku

W trakcie tego etapu dochodzi do określenia, które składniki majątku przypadną poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku może odbyć się w drodze notarialnej (jeśli strony zgadzają się co do podziału majątku) lub sądowej (w przypadku konfliktów). Istnieją trzy możliwości podziału spadku: podział fizyczny, przyznanie spadku jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałym, lub sprzedaż majątku na wolnym rynku lub w licytacji komorniczej.

Roszczenie o zachowek

W niektórych przypadkach po przeprowadzeniu postępowania spadkowego oraz działu spadku może okazać się, że należy uregulować jeszcze kwestię zachowku. Jeśli spadkodawca pominiętego najbliższą osobę, która mogłaby dziedziczyć z ustawy, przysługuje jej roszczenie o zachowek do spadkobierców. Wysokość roszczenia o zachowek wynosi 1/2 udziału spadkowego, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, a w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub gdy zstępny jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego. Osobami uprawnionymi do zachowku są dzieci, wnuki, prawnuki, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Roszczenie o zachowek przedawnia się w terminie 5 lat od ogłoszenia testamentu.


Rozwiązanie spraw spadkowych może być skomplikowane, ale zrozumienie poszczególnych etapów postępowania spadkowego może ułatwić ten proces. Najważniejsze kroki obejmują potwierdzenie praw do spadku, zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego, podział spadku oraz ewentualne roszczenia o zachowek. Jeśli nie jesteś pewien swoich praw lub obowiązków jako spadkobierca, warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem, aby uzyskać odpowiednie wsparcie i poradę w tej sprawie.

waga obrazująca podział prawa, podzielona na pół, lewa strona srebrna, prawa złota Previous post Sposoby podziału prawa
Mediatorzy przed budynkiem uczelni Next post Jak zostać mediatorem sądowym w Polsce?