Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym wiedzę z zakresu prawa cywilnego, negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Nie ma jednoznacznie określonych wymagań co do wykształcenia czy specjalizacji, która uprawniałaby do pełnienia funkcji mediatora.

Osoba taka powinna także posiadać cechy osobowe, takie jak empatia, cierpliwość, umiejętność słuchania, neutralność i bezstronność, co jest szczególnie istotne w procesie mediacji, gdzie mediator pełni rolę osoby trzeciej, pomagającej stronom w rozwiązaniu sporu.

W Polsce, osoba chcąca pełnić funkcję mediatora w sprawach cywilnych może uzyskać certyfikat mediatora po ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia z zakresu mediacji i spełnieniu określonych wymagań formalnych. Wymagania te są określone w ustawie o mediacji z dnia 15 grudnia 2010 r.

W praktyce, mediatorzy w sprawach cywilnych mogą mieć różne tła i wykształcenie, w tym prawnicze, psychologiczne, socjologiczne czy pedagogiczne. Wiele osób pełniących funkcję mediatorów posiada także doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z prowadzeniem negocjacji i rozwiązywaniem konfliktów.

Warto jednak pamiętać, że wybór mediatora zależy od strony sporu, które powinny wspólnie dokonać wyboru mediatora na podstawie jego kwalifikacji, doświadczenia i poziomu zaufania. W procesie wyboru mediatora warto także brać pod uwagę opinie innych osób, a także referencje i dotychczasowe osiągnięcia mediatora.

Podsumowując, mediator w sprawach cywilnych to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, w tym wiedzę z zakresu prawa cywilnego, negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów, oraz cechy osobowe, takie jak empatia, neutralność i bezstronność. Osoba taka może uzyskać certyfikat mediatora po ukończeniu odpowiedniego szkolenia i spełnieniu określonych wymagań formalnych. Wybór mediatora zależy od strony sporu, które powinny wspólnie dokonać wyboru na podstawie jego kwalifikacji, doświadczenia i poziomu zaufania.

Previous post Co to jest sprawa z powództwa cywilnego?
trzech młodych mediatorów podczas mediacji, siedzą przy stole Next post Jakie są koszty mediacji w sprawach cywilnych?