Mediacja w procesie cywilnym to proces pozasądowy, w którym strony sporu, przy wsparciu mediatora, dążą do zawarcia ugody i rozwiązania problemów. Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów cywilnych, który pozwala uniknąć kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego.

trzech ludzi podczas mediacji w kancelarii prawnej

Proces mediacji rozpoczyna się od porozumienia stron o udziale w mediacji i wyboru mediatora. Mediator to osoba neutralna i bezstronna, która pomaga stronom w rozwiązaniu konfliktu. Mediator przeprowadza spotkania, na których strony rozmawiają o swoich problemach i dążą do znalezienia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Podczas mediacji, strony mają możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb, a także słuchania drugiej strony. Mediator pomaga stronom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, a także w znalezieniu rozwiązań, które będą zgodne z interesami obu stron.

W przypadku, gdy strony osiągną porozumienie, mediator sporządza projekt ugody, który jest podpisywany przez strony. Ugoda ta jest równoważna z wyrokiem sądowym i ma moc wykonawczą. Strony zobowiązane są do wykonania postanowień ugody, a w przypadku naruszenia jej postanowień, można dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Warto zwrócić uwagę na to, że mediacja jest procesem dobrowolnym i nie ma charakteru przymusowego. Strony sporu mają swobodę decyzji o uczestnictwie w mediacji i ostatecznym zatwierdzeniu ugody.

Podsumowując, mediacja w procesie cywilnym to proces pozasądowy, w którym strony sporu dążą do zawarcia ugody, przy wsparciu mediatora. Mediacja jest dobrowolna i pozwala uniknąć kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego. W przypadku osiągnięcia porozumienia, mediator sporządza projekt ugody, który jest równoważny z wyrokiem sądowym.

trzech młodych mediatorów podczas mediacji, siedzą przy stole Previous post Jakie są koszty mediacji w sprawach cywilnych?
cztery osoby siedzące przy stole mediacyjnym Next post Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych?