Prawo cywilne dzieli się na wiele dziedzin i gałęzi, które regulują różne aspekty życia codziennego obywateli. Przykładowe podziały prawa cywilnego to: prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo zobowiązań, prawo nieruchomości, prawo handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Każda z tych dziedzin ma swoje unikalne zasady i przepisy, które dotyczą różnych kwestii, takich jak umowy, prawa własności, rozwody, dziedziczenie czy odpowiedzialność cywilna. Znajomość przepisów prawa cywilnego jest istotna dla każdego obywatela, ponieważ umożliwia skuteczne rozwiązywanie sporów i ochronę swoich praw. Poniżej przykładowy podział prawa cywilnego.

Prawo administracyjneregulacje dotyczące stosunków między obywatelami a organami administracji państwowej, takie jak zasady wydawania decyzji administracyjnych, zasad działania organów administracyjnych itp.
Prawo autorskieregulacje dotyczące ochrony praw autorskich, takie jak zasady korzystania z utworów, praw autorskich do programów komputerowych i innych dzieł.
Prawo bankoweregulacje dotyczące funkcjonowania sektora bankowego, takie jak zasady udzielania kredytów, zasady regulujące rynek finansowy i innych.
Prawo bezpieczeństwa pracyregulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak zasady zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy, regulacje dotyczące odpowiedzialności pracodawców i pracowników za naruszenia przepisów i innych
Prawo celneregulacje dotyczące przepisów celnych, takie jak zasady pobierania opłat celnych, regulacje dotyczące procedury odprawy celnej i innych.
Prawo cywilne międzynarodoweregulacje dotyczące stosunków międzynarodowych w ramach prawa cywilnego, takie jak zasady rozstrzygania sporów między obywatelami różnych państw.
Prawo cywilne pracyregulacje dotyczące stosunków pracy, takie jak zasady wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy umowy o pracę sezonową.
Prawo cywilne procesoweregulacje dotyczące postępowania sądowego w sprawach cywilnych, takie jak zasady składania pozwów, przeprowadzania dowodów i orzekania wyroków.
Prawo deweloperskieregulacje dotyczące budowy, sprzedaży i nabywania nieruchomości, takie jak zasady sprzedaży na rzecz dewelopera, zasady zatrzymania części ceny nieruchomości do momentu odbioru itp.
Prawo do prywatnościregulacje dotyczące ochrony prywatności, takie jak zasady dotyczące zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, regulacje dotyczące nadzoru nad pracownikami i innych.
Prawo energetyczneregulacje dotyczące wytwarzania, dystrybucji i handlu energią, takie jak zasady rynku energii, zasady obowiązków operatorów sieci itp.
Prawo farmaceutyczneregulacje dotyczące produkcji i dystrybucji leków, takie jak zasady kontroli jakości, zasady udzielania zezwoleń na sprzedaż itp.
Prawo geodezyjne i kartograficzneregulacje dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, sporządzania map i planów miast itp.
Prawo geologiczne i górniczeregulacje dotyczące wykorzystania złóż naturalnych, takie jak zasady prowadzenia poszukiwań, eksploatacji złóż, ochrona środowiska itp.
Prawo gospodarczeregulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak zasady konkurencji, prawa własności intelektualnej, ochrona konsumentów itp.
Prawo handloweregulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak zasady prowadzenia ksiąg handlowych, rejestrowanie działalności gospodarczej i udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności.
Prawo handlowe międzynarodoweregulacje dotyczące międzynarodowego handlu, takie jak zasady eksportu i importu, zasady zawierania umów handlowych, zasady rozstrzygania sporów handlowych między firmami z różnych państw.
Prawo hipoteczneregulacje dotyczące udzielania kredytów hipotecznych, zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach.
Prawo inwestycyjneregulacje dotyczące inwestycji, takie jak zasady udzielania zezwoleń na inwestycje, ochrony inwestorów itp.
Prawo inwestycyjne międzynarodoweregulacje dotyczące inwestycji międzynarodowych, takie jak zasady ochrony inwestycji zagranicznych, regulacje dotyczące transferu zysków i innych.
Prawo karnoskarboweregulacje dotyczące przestępstw podatkowych, takie jak zasady nakładania kar finansowych, postępowania egzekucyjnego i karnej odpowiedzialności przedsiębiorców.
Prawo koleiregulacje dotyczące przewozu kolejowego, takie jak zasady wydawania zezwoleń na przewóz, regulacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego, odpowiedzialność przewoźnika za szkody i inne.
Prawo komunikacyjneregulacje dotyczące ruchu drogowego, transportu publicznego, transportu wodnego i lotniczego itp.
Prawo koncesjiregulacje dotyczące udzielania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w określonych branżach, takich jak energia, transport, media itp.
Prawo konkurencjiregulacje dotyczące ochrony konkurencji, takie jak zasady dotyczące monopolizacji rynku, zasady unikania karteli i innych
Prawo konsumenckieregulacje dotyczące ochrony praw konsumenta, takie jak zasady sprzedaży na odległość, reklamacji, gwarancji, przepisów dotyczących produktów i usług.
Prawo konsumentaregulacje dotyczące ochrony praw konsumenta, takie jak zasady reklamacji, gwarancji, zwrotu towarów i usług.
Prawo lokali mieszkalnychregulacje dotyczące nabywania, sprzedaży i dzierżawy lokali mieszkalnych, takie jak zasady przeprowadzania transakcji, zasady regulujące stosunki między współwłaścicielami itp.
Prawo lotniczeregulacje dotyczące przewozu lotniczego, takie jak zasady wydawania zezwoleń na przewóz pasażerów, ładunków i przesyłek pocztowych, odpowiedzialność przewoźnika w przypadku wypadku i innych zdarzeń.
Prawo ładunkoweregulacje dotyczące przewozu towarów, takie jak zasady udzielania zezwoleń na przewóz, odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia lub utraty ładunku itp.
Prawo mediówregulacje dotyczące działalności mediów, takie jak zasady wolności słowa, regulacje dotyczące prawa autorskiego i innych.
Prawo medyczneregulacje dotyczące prawa medycznego, takie jak zasady wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialność lekarzy, zasady wydawania recept i prowadzenia dokumentacji medycznej.
Prawo mieszkanioweregulacje dotyczące rynku mieszkaniowego, takie jak zasady sprzedaży nieruchomości, zasady dzierżawy lokali mieszkalnych, regulacje dotyczące praw lokatorów i innych.
Prawo międzynarodowego transportu drogowegoregulacje dotyczące przewozu międzynarodowego drogowego, takie jak zasady wydawania zezwoleń na przewóz, regulacje dotyczące odpowiedzialności za szkody i inne.
Prawo międzynarodowego transportu morskiegoregulacje dotyczące międzynarodowego przewozu morskiego, takie jak zasady wydawania zezwoleń na przewóz, regulacje dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, odpowiedzialność przewoźnika za szkody i inne.
Prawo morskieregulacje dotyczące stosunków prawnych w zakresie żeglugi, takie jak zasady prawa morskiego, zasady przewozu towarów, zasady ochrony środowiska morskiego i innych.
Prawo nieruchomościoweregulacje dotyczące obrotu nieruchomościami, takie jak zasady nabycia prawa do nieruchomości, zasady posiadania, dzierżawy i dziedziczenia nieruchomości.
Prawo nieruchomościowe międzynarodoweregulacje dotyczące stosunków prawnych związanych z obrotem nieruchomościami między osobami różnych narodowości, takie jak zasady nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, regulacje dotyczące hipotek i innych.
Prawo ochrony danych osobowychregulacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych, takie jak zasady ich przetwarzania, przechowywania i udostępniania.
Prawo ochrony konkurencji i konsumentówregulacje dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów, takie jak zakazy stosowania nieuczciwych praktyk, zasady korzystania z praw konsumenta i innych.
Prawo ochrony konsumentaregulacje dotyczące ochrony praw konsumentów, takie jak zasady dotyczące reklamacji, zasady regulujące rynek reklamowy i innych.
Prawo ochrony zdrowiaregulacje dotyczące ochrony zdrowia, takie jak zasady finansowania służby zdrowia, zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, regulacje dotyczące badań klinicznych itp.
Prawo ochrony zwierzątregulacje dotyczące ochrony zwierząt, takie jak zasady hodowli i użytkowania zwierząt, regulacje dotyczące zwierząt w cyrkach i innych.
Prawo patentoweregulacje dotyczące ochrony wynalazków i nowych technologii, takie jak zasady udzielania patentów, zasady ochrony tajemnicy technicznej i innych.
Prawo pracyregulacje dotyczące umów o pracę, wynagrodzenia, czasu pracy, urlopu, zwolnień itp.
Prawo pracy sezonowejregulacje dotyczące pracy sezonowej, takie jak zasady zatrudnienia, wynagrodzenia, ubezpieczenia zdrowotnego i innych.
Prawo praw autorskichregulacje dotyczące praw autorskich, takie jak zasady korzystania z utworów, zasady wydawania licencji, regulacje dotyczące ochrony praw autorskich i innych.
Prawo prywatne międzynarodoweregulacje dotyczące stosunków międzynarodowych w ramach prawa prywatnego, takie jak zasady stosowania prawa krajowego lub prawa międzynarodowego w przypadku sporów między obywatelami różnych państw.
Prawo prywatne międzynarodowe rodzinyregulacje dotyczące stosunków rodzinnych między osobami różnych narodowości, takie jak zasady wyboru prawa właściwego dla małżeństw międzynarodowych, ustalania rodzicielstwa, alimentów itp.
Prawo prywatne międzynarodowe spadkoweregulacje dotyczące stosunków spadkowych między osobami różnych narodowości, takie jak zasady wyboru prawa właściwego dla sporów o dziedziczenie, regulacje dotyczące testamentów i innych.
Prawo reklamyregulacje dotyczące zasad prowadzenia reklamy i promocji, takie jak zakazy stosowania nieuczciwych praktyk i wprowadzających w błąd odbiorców reklam.
Prawo rodzicielskieregulacje dotyczące opieki nad dziećmi, w tym kwestie alimentów, opieki, zarządu nad mieniem dziecka i ustalania kontaktów.
Prawo rodzinne i opiekuńczeregulacje dotyczące stosunków rodzinnych i opiekuńczych, takie jak zasady regulujące małżeństwo, separację i rozwód, zasady dotyczące opieki nad dziećmi i innych.
Prawo rolniczeregulacje dotyczące produkcji rolniczej, takie jak zasady dotacji rolniczych, zasady uprawy, hodowli zwierząt i innych.
Prawo ruchu drogowegoregulacje dotyczące poruszania się pojazdami, takie jak zasady korzystania z dróg, przepisy dotyczące prędkości, bezpieczeństwa i ubezpieczenia.
Prawo spadkoweregulacje dotyczące dziedziczenia, podziału majątku po zmarłym, jak również zasad testowania.
Prawo sportoweregulacje dotyczące sportu, takie jak zasady organizowania zawodów sportowych, zasady odpowiedzialności sportowców za naruszenie regulaminów, zasady dotyczące zawierania kontraktów itp.
Prawo spółdzielczeregulacje dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni, takie jak zasady funkcjonowania, zasady udzielania kredytów, regulacje dotyczące podziału zysków i innych.
Prawo spółekregulacje dotyczące zakładania i prowadzenia różnego rodzaju spółek, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka komandytowa itp.
Prawo środowiskoweregulacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego, takie jak zasady korzystania z zasobów naturalnych, ochrona przyrody, gospodarka odpadami i emisją gazów cieplarnianych.
Prawo telekomunikacyjneregulacje dotyczące branży telekomunikacyjnej, takie jak zasady regulujące rynek telekomunikacyjny, zasady wydawania zezwoleń na świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych.
Prawo transportoweregulacje dotyczące przewozu osób i towarów, takie jak zasady umów przewozu, odpowiedzialności przewoźnika za szkody i inne.
Prawo transportowe drogoweregulacje dotyczące przewozu drogowego, takie jak zasady wydawania zezwoleń na przewóz, regulacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych.
Prawo transportowe kolejoweregulacje dotyczące przewozu kolejowego, takie jak zasady udzielania zezwoleń na przewóz pasażerów i towarów, regulacje dotyczące przewozu niebezpiecznych substancji itp.
Prawo transportowe wodneregulacje dotyczące przewozu wodnego, takie jak zasady udzielania zezwoleń na przewóz, regulacje dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, odpowiedzialność przewoźnika za szkody i inne.
Prawo turystyczneregulacje dotyczące działalności turystycznej, takie jak zasady prowadzenia biur podróży, organizowania wycieczek, przewodników turystycznych itp.
Prawo turystyki kwalifikowanejregulacje dotyczące działalności turystyki kwalifikowanej, takie jak zasady prowadzenia agencji turystycznych, regulacje dotyczące oferty turystycznej i odpowiedzialności organizatora wycieczek.
Prawo turystyki wiejskiejregulacje dotyczące działalności turystyki wiejskiej, takie jak zasady prowadzenia agroturystyki, regulacje dotyczące oferty turystycznej i odpowiedzialności właściciela gospodarstwa.
Prawo ubezpieczenioweregulacje dotyczące ubezpieczeń, takie jak zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, zasady zawierania umów ubezpieczeniowych, regulacje dotyczące wypłaty odszkodowań i innych.
Prawo ubezpieczeńregulacje dotyczące zawierania i wykonywania umów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczeń na życie, mienia i zdrowie.
Prawo umówregulacje dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, w tym umów kupna-sprzedaży, umów o dzieło, umów o pracę itp.
Prawo upadłościowe i naprawczeregulacje dotyczące postępowania w przypadku upadłości przedsiębiorstw, takie jak zasady sporządzania planów naprawczych, zasady zaspokajania wierzycieli itp
Prawo uprawnień wynikających z tytułu ochrony własności intelektualnejregulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, takie jak zasady udzielania licencji na wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe i innych.
Prawo w zakresie środowiskaregulacje dotyczące ochrony środowiska, takie jak zasady zapobiegania zanieczyszczeniu, regulacje dotyczące ochrony przyrody i innych.
Prawo własnościregulacje dotyczące praw i obowiązków związanych z posiadaniem i wykorzystywaniem nieruchomości, samochodów, sprzętu domowego i innych przedmiotów.
Prawo własności przemysłowejregulacje dotyczące ochrony własności przemysłowej, takie jak zasady udzielania patentów, zasady ochrony wzorów przemysłowych i innych.
Prawo wodneregulacje dotyczące korzystania z wody, takie jak zasady ochrony wód, regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na korzystanie z wód i innych.
Prawo zamówień publicznychregulacje dotyczące zamówień publicznych, takie jak zasady przetargu, zasady zawierania umów, regulacje dotyczące odpowiedzialności wykonawców za nienależyte wykonanie umowy i innych.
Prawo zastawuregulacje dotyczące zabezpieczenia zobowiązań, poprzez ustanowienie zastawu na nieruchomościach lub ruchomościach.
Prawo zobowiązańregulacje dotyczące zobowiązań wynikających z umów, w tym umów o wynajem, pożyczkę, dostawę towarów, usług i inne.
Prawo żywnościoweregulacje dotyczące produkcji i sprzedaży żywności, takie jak zasady zapewnienia jakości żywności, regulacje dotyczące etykietowania i innych.
Prawo w zakresie usług finansowychregulacje dotyczące usług finansowych, takie jak zasady funkcjonowania rynku finansowego, zasady udzielania kredytów i innych.
Prawo międzynarodowe prywatneregulacje dotyczące stosunków prawnych między osobami różnych narodowości, takie jak zasady wyboru prawa właściwego dla umów międzynarodowych, zasady dotyczące uznawania orzeczeń sądowych i innych.
Prawo zagraniczneregulacje dotyczące stosunków prawnych między państwami, takie jak zasady dyplomacji, zasady dotyczące stosunków gospodarczych i innych.
Prawo ochrony danych osobowychregulacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych, takie jak zasady przetwarzania danych, regulacje dotyczące zabezpieczenia danych i innych.
cztery osoby siedzące przy stole mediacyjnym Previous post Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych?
duży samochód dostawczy na tle budynku sądu Next post Prawo transportu drogowego w Polsce